Leidraad Covid-19

Persbericht | Datum: 8 mei 2020

Professionals integrale en complementaire zorg klaar voor veilige herstart

een breed gedragen protocol is hierbij richtinggevend

Maandag, 11 mei 2020, openen de praktijken van de vrijgevestigde professionals in de integrale en complementaire zorg weer. Het betreft hier bijvoorbeeld zorgverleners op het vlak van homeopathie, acupunctuur, antroposofische gezondheidszorg, psychosociale – en lichaamsgerichte therapie en natuurgeneeskunde.

Juist de competentie van de CAM-professional en zijn integrale benadering van de mens, is van grote meerwaarde. Samenwerking tussen de CAM-professional en reguliere zorg leidt namelijk tot optimale zorg voor de cliënt, meer efficiëntie en kostenbesparing in de zorg. Dat is in de post-coronatijd nog meer nodig.

Een protocol voor vrijwel de hele sector is hiervoor opgesteld door een viertal organisaties, FLICZ (Federatie Leefstijl, Integrale en Complementaire zorg), RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg), KAB (Koepel Alternatieve Behandelwijzen) en NIBIG (Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg) in samenspraak met hun achterban. In totaal gaat het om 39 beroepsorganisaties die dit breed gedragen protocol volgen.

Het protocol, Leidraad infectiepreventie Covid-19, geeft duidelijke en concrete instructies aan de praktijkhouders hoe zij op een veilige manier voor de cliënten en de professionals zelf, hun zorg weer kunnen opstarten. De algemene eisen en voorwaarden zoals die zijn opgesteld door het ministerie van VWS en het RIVM zijn hierbij gevolgd.

De opstellers van het protocol menen dat hiermee hun achterbannen, toegespitst op hun situaties, aanpassingen in de organisatie van de praktijk kunnen doorvoeren. Dit betreft de wijze waarop de verschillende ruimtes moeten worden ingedeeld en moeten worden schoongehouden. Maar ook de communicatie naar cliënten die zorg willen en de voorwaarden waaraan cliënten moeten voldoen zijn helder en eenduidig opgenomen. Tenslotte zijn er natuurlijk hygiënemaatregelen geformuleerd voor bescherming van de cliënten en de professionals.

Het protocol kan wijzigen door voortschrijdend inzicht of omdat er omissies worden geconstateerd. U ziet dat aan het versienummer.

Meer informatie: info@rbcz.nu